bac_2013

BACALAUREAT 2013. In perioada 27-31 mai se desfasoara inscrierea candidatilor la prima sesiune a examenului de maturitate. Vezi raspunsul la cele mai frecvente intrebari despre examenul din acest an

BACALAUREAT 2013 Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.
Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.
Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.
BACALAUREAT 2013. Când trebuie să plăteşti taxă pentru susţinerea examenului?
Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.
BACALAUREAT 2013. Probele promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute
Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
BACALAUREAT 2013. Olimpicii pot echivala proba scrisă la examen, cu nota maximă
Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind
obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.
BACALAUREAT 2013: Documente de care ai nevoie
Fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.
BACALAUREAT 2013 Cum se face accesul candidatilor în centrul de examen. CU CE NU AI VOIE LA BACALAUREAT 2013
Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraţie tip în care se menţioneaza numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.
Cine se poate înscrie la examenul de BACALAUREAT 2013?
La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.
Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.
Candidatii proveniti din învatamântul particular autorizat sa functioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.
BACALAUREAT 2013 Ai picat BACALAUREATUL din cauza unei materii? Se recunosc probele promovate
Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila
acesteia.
Cum se recunosc probele la BACALAUREAT 2013?
Recunoasterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) proba orala de limba si literatura româna se echivaleaza cu proba A. de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala studiate în liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura româna se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa la limba si literatura româna;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa la limba si literatura materna;
f) proba scrisa sustinuta în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica, respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata proba orala promovata la limba si literatura româna, limba si literatura materna sau la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionata la alin.(1) vor fi precizate şi rezultatele obtinute la aceste probe.
Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011.
Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul BACALAUREATULUI 2013:
Sesiunea iunie-iulie 2013
27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2013
15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale
Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelorde susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.
BACALAUREAT 2013 Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.

BACALAUREAT 2013 Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.

Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.
Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

BACALAUREAT 2013. Când trebuie să plăteşti taxă pentru susţinerea examenului?

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

BACALAUREAT 2013. Probele promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute

Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

BACALAUREAT 2013. Olimpicii pot echivala proba scrisă la examen, cu nota maximă

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privindobtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.

BACALAUREAT 2013: Documente de care ai nevoie 

Fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.

BACALAUREAT 2013 Cum se face accesul candidatilor în centrul de examen. CU CE NU AI VOIE LA BACALAUREAT 2013

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraţie tip în care se menţioneaza numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Cine se poate înscrie la examenul de BACALAUREAT 2013?

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.
Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.
Candidatii proveniti din învatamântul particular autorizat sa functioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.


BACALAUREAT 2013 Ai picat BACALAUREATUL din cauza unei materii? Se recunosc probele promovate
Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampilaacesteia.


Cum se recunosc probele la BACALAUREAT 2013?
Recunoasterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:

a) proba orala de limba si literatura româna se echivaleaza cu proba A. de evaluare acompetentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala studiate în liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura româna se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa la limba si literatura româna;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa la limba si literatura materna;

f) proba scrisa sustinuta în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica, respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata proba orala promovata la limba si literatura româna, limba si literatura materna sau la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionata la alin.(1) vor fi precizate şi rezultatele obtinute la aceste probe.

Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011.

Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul BACALAUREATULUI 2013:

Sesiunea iunie-iulie 201327 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a


10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A


12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B


17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D


25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă


2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă


3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă


5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă


8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)


8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor


12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2013


15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A


19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B


20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D


26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă


27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă


28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă


30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă


2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)


3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor


5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelorde susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Topul european al harniciei: cele mai harnice tari din UE sunt Suedia si Olanda. La polul opus inItalia, Spania, Grecia si Romania care ar fi „cei lenesi”

URMĂTORUL ARTICOL

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Liviu Dragnea vine la Iasi joi, 23 mai 2013, pentru o dezbaterea publica privind procesul de regionalizare-descentralizare

Ultimele știri de la Social

Scandal la UAIC Iasi

Conducerea celei mai prestigioase institutii de invatamant superior din Iasi a luat o decizie radicala in