Ce obligatii au contribuabilii catre Fisc in aceasta luna

Miercuri 07 octombrie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în RomâniaFormular 092

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legală : art. 156^1 din Codul Fiscal, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009.

Luni 12 octombrie

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal – Formular 096
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 156^1 din Codul Fiscal.

Categorii de contribuabili

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.

Baza legală: Codul Fiscal art. 152 alin. (7), Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2012.

Marti 20 octombrie

Depunerea Declaraţiei speciale de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent  (sistem VOES)

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune

Baza legală :C.F. art. 152^4 alin. (7).

Vineri 25 octombrie

Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formular 097

– pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Categorii de contribuabili

             persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplică sistemul TVA la încasare şi care, în perioada fiscală anterioară din anul curent (luna sau trimestrul, după caz), depăşesc plafonul de 2.250.000 lei

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 01 şi 25 ale oricărei luni.

Baza legală : OPANAF nr. 3884/2013, art. 156^3 alin. 11 si12 Cod Fiscal.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Categorii de contribuabili

Plătitorii de următoarele venituri:

             din drepturi de proprietate intelectuală;

             din contracte/ convenţii civile şi de agent (fac excepție contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie);

             expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

             veniturile obţinute de o persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică;

             din premii şi jocuri de noroc;

             veniturile obţinute de nerezidenţi;

             din alte surse.

Baza legală : art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin.(5), pct. 66 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. III 2015

Categorii de contribuabili

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate.

Baza legală : C.F. art. 34 alin. (8).

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată)

Categorii de contribuabili

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme de venit.

Baza legală : C.F.art.74 alin. (5).

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formular 100
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii
nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

             lunar – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr. 4024/2014, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 ;

             alte termene – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr. 4024/2014, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Baza legală : OPANAF nr. 4024/2014.

Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104 

Categorii de contribuabili

Asocierile fără personalitate  juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din C.F.

Baza legală :OPANAF 123/2014

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă- Formular 112
Se completează cu ajutorul
programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Categorii de contribuabili

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente (art. 296^3 lit. e);
– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului (
art. 296^3 lit. f) ;

orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g).

Baza legală : art. 296^19 Cod fiscal ; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1045/2012, modificat prin Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă- Formular 224

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Baza legală : art. 60 alin. (2) Cod fiscal, OPANAF nr. 530/2014.

Decont de taxă pe valoarea adăugată-Formular 300

Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF.Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.
Termen declarare : lunar, timestrial.

Baza legală : art.156^ 2 alin. (1) Cod fiscal; OPANAF nr. 1790/2012.

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă-

Formular 301

Formularul se completează electronic, prin intermediul programului de asistenţă elaborat de M.F.P. Formularul se depune în format electronic sau online (pentru cei care deţin certificat digital, vezi şi Legea nr. 455/2001).

Conform OPANAF nr. 2520/2010 contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, cât şi sediile secundare ale acestora au obligaţia depunerii declaraţiei 301, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional – www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 1085/2003.

Categorii de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
Baza legală : art. 156^3, alin. (2) Cod fiscal, OPANAF nr 75/2010, modificat prin OPANAF nr. 30/2011.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată- Formular 307

Categorii de contribuabili

             persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

             locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

             persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

             persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003„>art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

  • nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform , , 149 sau 161 din Codul fiscal;
  • trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la din Codul fiscal şi din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la din Codul fiscal şi din Normele metodologice, precum şi la din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Baza legală : Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2223/2013.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscalFormular 311

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Categorii de contribuabili

             persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu şi care efectuează livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate;

             persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat din oficiu, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

             persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
– persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Baza legală : art. 156^3 (10) Cod fiscal, OPANAF nr. 632/2015.

Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta –Formular 390-VIES

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul Fiscal.
Baza legală : art. 156^4 Cod fiscal; OPANAF nr . 76/2010, modificat prin OPANAF nr. 3162/2011.

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – Formular 394

Declaraţia se completează electronic cu ajutorul programului de asistenţă ANAF şi se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (lunar,trimestrial);perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.

Categorii de contribuabili

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. Baza legală : OPANAF 3806/2013.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Marturia unei iesence care a stat in tabere de refugiati: in ochii lor se vede disperarea

URMĂTORUL ARTICOL

Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, punctul culminant al Sarbatorilor Iasului!

Ultimele știri de la Economic